BERGEN OP ZOOM

Zoetwater reglement clubwedstrijden

  1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven.
  2. De wedstrijdduur wordt door de wedstrijdcommissie in overleg bepaald.

  3. De afstand tussen 2 plaatsen zal indien mogelijk circa 20 meter bedragen.  Als dit niet mogelijk is zal het parcours zo goed mogelijk worden benut

  4. De keuze van het aas is vrij, met uitzondering van Vers de Vase en gekleurde maden.

  5. Het gebruik van een landingsnet is toegestaan, mits door de deelnemer zelf gehanteerd.

  6. Deelnemers mogen geen hulp van anderen aanvaarden.  Invaliden wordt toegestaan zich bij het gebruik van een landingsnet te laten helpen, indien dit voor de wedstrijd kenbaar is gemaakt aan de wedstrijdcommissaris.

  7. Is de deelnemer op de hem toegewezen plaats aangekomen, dan mag hij zich gereed maken (Optuigen en peilen).  Een reserve hengel is toegestaan, mits duidelijk op de oever zichtbaar en voor verantwoording van de deelnemer zelf.

  8. Na het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist.  Matig bijvoeren tijdens de wedstrijd is toegestaan (Geen bonken).

  9. Het tweede signaal geeft het einde van de wedstrijd aan, waarna direct moet worden opgehaald.  De tijdens het signaal aangehaakte vis telt nog mee.  De wedstrijdleiding/controleur beslist of er tijdig is opgehaald.

  10. De gevangen vis moet tot aan de weging in het water blijven hangen in een daarvoor bestemd nylon leefnet met een doorsnede van circa 40 cm en een minimum lengte van 1.50 meter.  De weging wordt direct na de wedstrijd gedaan door de daarvoor aangewezen mensen.

  11. Ter weging aangeboden vis moet in levende staat verkeren.

  12. Er wordt gevist om het hoogste gewicht van de gevangen vis, alle vis telt behalve snoek en snoekbaars.  Bij elke wedstrijd krijgt de deelnemer met het hoogst aantal kg 1 punt, die tweede wordt 2 punten enz.  Bij niet deelnemen aan een wedstrijd krijgt men 100 punten.  Heeft men geen vangstpunten in de wedstrijd, dan krijgt men de punten van het aantal deelnemers met vis plus de helft van het aantal deelnemers zonder vis: in geval van halve punten wordt dit naar boven afgerond.  Bij gelijk aantal kg krijgt men een gelijk aantal punten, de volgende  verschuift dan, bijv: 1,2,3,3,5.

  13. Voor de vereniging worden 7 wedstrijden vervist, waarvan de 5 beste meetellen voor het eindklassement.  Wie het verschuldigde inleggeld heeft betaald, komt aan het einde van het seizoen in aanmerking voor een prijs.  Het inleggeld wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering.

  14. Reclames dienen direct na de wedstrijd en ter plaatse door de deelnemer bij de wedstrijdcommissaris te worden ingediend.  De uitspraak van het bestuur is bindend.

  15. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade aan materiaal, diefstal enzovoorts.  In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijd commissie met het bestuur.

  16. Als er om de Opa Massar trofee wordt gevist is de winnaar degene met de grootste vis.  De Jan de Zwart trofee is voor degene met de meeste vis.