Welkom op de website van HSV de Edelkarper

Wij zijn een hengelsport vereniging met een actieve zee boot vis club en een zout kant en zoet afdeling opgericht op 2 maart 1962

Via deze website trachten wij u te informeren over onze hengelsport vereniging en de hengelsport in het algemeen, mocht u vragen of content hebben ter aanvulling kun u ons bereiken via de mail link boven aan de pagina

Article Index

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ART.   1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op door het bestuur verstrekte formulieren, waarop naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, postcode volledig moeten worden vermeld.  Tevens wordt gevraagd om telefoonnummer. (Geen verplichting)  Bij minderjarige leden dient ouder/voogd dit formulier te ondertekenen.
ART.   2 Toetreding tot de vereniging kan ten alle tijden geschieden.  Zij, die als lid worden aangenomen zijn de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.
ART.   3 Bij toetreding ontvangt het lid, nadat de contributie is voldaan, het bewijs van lidmaatschap van de vereniging en de vergunning, als bedoeld in art. 17, 1e lid van de visserij wet, staatsblad 1931, no. 10. Hierbij wordt tevens een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement verstrekt.  Bondsinsignes en tekeningen van eventueel gepachte viswateren worden tegen de daarvoor vastgestelde prijs verstrekt.
ART.   4 Leden, die volgens Art. 7 van de statuten hun lidmaatschap hebben opgezegd, ontvangen een door de 1e secretaris getekend schrijven, dat van hun opzegging kennis is genomen.
ART.   5 Leden van 8 tot en met 16 jaar zijn jeugdleden. Zij hebben geen stemrecht tijdens vergaderingen en kunnen geen lid worden van het bestuur.  Leden, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, hebben recht op een gereduceerde contributie en blijven alle rechten behouden.  Deze contributie zal, indien nodig, op de algemene vergadering worden gewijzigd voor het komende jaar.
ART. 6 Het hengelrecht wordt aan jeugdleden slechts toegestaan onder toezicht van het lid, ouder of voogd, dat bij de aanmelding verklaart tijdens het vissen voortdurend toezicht op het jeugdlid te houden en tevens aansprakelijk te zijn voor het gedrag van en het naleven door het jeugdlid van de door de vereniging en de wet gestelde bepalingen.
ART.   7 Het royement volgens artikel 7.c.1 en 2 en/of artikel 8 van de statuten wordt uitgesproken door het bestuur, dat hiervan kennis geeft aan de leden in een algemene vergadering, of op enige andere wijze.  Voordat heraansluiting van een geroyeerde volgens artikel 7.c.1 en 2 en/of artikel 8 bij de vereniging kan geschieden moet door de geroyeerde eerst de achterstallige geldelijke verplichtingen worden voldaan.
ART.   8 Het royement volgens artikel 8 van de statuten, op voorstel van het bestuur of 10 leden die hun voorstel bij het bestuur moeten indienen, door de algemene vergadering uitgesproken. De algemene vergadering kan bij het uitspreken van een royement een tijdstip bepalen, waarop toetreding van het geroyeerde lid weer mogelijk is.
ART.   9 Leden, die krachtens artikel 8 van de statuten voor royement worden voorgedragen, kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst, in afwachting van de beslissing omtrent hun royement door de algemene ledenvergadering.  De schorsing zal geschieden door hoofdelijke stemming van de bestuursleden.  Bij deze stemming dient het voltallige bestuur aanwezig te zijn.  Tot schorsing wordt overgegaan bij meerderheid van stemmen.
ART.  10 Voor geschorste en geroyeerde leden vervallen alle rechten welke uit het lidmaatschap voortspruiten, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid op, en/of schriftelijk verweer aan de algemene vergadering, waarin het voorstel tot royement wordt behandeld.
ART.  11 Bestuursleden kunnen, op voorstel van het bestuur of leden, door een daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemene vergadering uit hun functie worden gezet.  Dit geschiedt niet, alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden.  Bestuursleden, die handelen in strijd met de statuten, reglementen of belangen der vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting, als bepaald in de vorige alinea van dit artikel, worden geschorst.  De schorsing zal geschieden door hoofdelijke stemming van de bestuursleden.  Bij deze stemming dient het voltallige bestuur aanwezig te zijn.  Tot schorsing wordt overgegaan bij meerderheid van stemmen.

 

BESTUUR 

ART. 12 Het bestuur bestaat uit een eerste voorzitter, een tweede voorzitter, een eerste secretaris, een tweede secretaris, een eerste penningmeester, een tweede penningmeester en tenminste één commissaris, met dien verstande, dat het bestuur steeds een oneven aantal vormt.  De voorzitter wordt door de jaarvergadering in functie gekozen.  De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
ART.  13 De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt :
 1. Taak van de eerste voorzitter:   is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen.  Hij zorgt voor naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent na goedkeuring de  notulen der bestuurs- en algemene vergadering.  Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van de commissies.  Hij tekent tevens alle bewijzen van ontvangst en uitgaven, welke worden verstrekt op de bestuursvergaderingen door de eerste penningmeester voor goedkeuring.  Indien geen goedkeuring wordt verleend en uitkering uit de kas van de vereniging is geschiedt, zal tot terugvordering van dit bedrag worden overgegaan.  Aan het einde van het boekjaar wordt door de voorzitter en eertse penningmeester gezamelijk de boekhouding van het afgelopen jaar doorgenomen, waarna voorzitter de boekhousding voor gezien tekent.
 2. De tweede voorzitter treedt op bij ontstentenis van de eerste voorzitter als diens plaatsvervanger op.  Mocht ook hij verhinderd zijn, dan wordt op de vergadering een bestuurslid aangewezen, dat tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.
 3. De eerste secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief, hetwelk alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten.  Hij ontvangt een ledenlijst van de eerste penningmeester van alle bij de vereniging aangesloten personen.  Hij stelt de eerste penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis met daarin ontstane veranderingen.  Hij ondertekent mede de “ bewijzen van lidmaatschap” van de vereniging.  In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de toestand der vereniging in het afgelopen jaar.
 4. De tweede secretaris houdt notulen van de vergadering bij, werkt deze uit en zorgt voor distributie van de notulen naar de overige bestuursleden.  Hij ondertekent de notulen na goedkeuring.  Hij zorgt voor het aanwezig zijn der presentielijst op de vergaderingen en vervangt bij ontstentenis de eerste secretaris.
 5. De eerste penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven en verwerkt deze in de financiële boekhouding van de vereniging.  Hij ondertekent tevens de “bewijzen van lidmaatschap”.  Hij stelt voor ieder bestuurslid een naamlijst op van alle bij de vereniging aangesloten personen en houdt deze actueel.  Hij draagt er zorg voor, dat alle ontvangsten en uitgaven ter goedkeuring aan de voorzitter worden getoond en ondertekend.  Hij verstrekt minimaal 2x per jaar aan het bestuur een overzicht van de financiële status van de vereniging in goederen en gelden.  Tijdens de algemene jaarvergadering brengt hij verslag uit aan de leden over de financiële toestand van het afgelopen boekjaar en brengt hij een prognose uit over het komende boekjaar.  Hij is hoofdelijk aansprakelijk voor financiële verschillen, geconstateerd bij kascontrole.
 6. De tweede penningmeester is de eerste penningmeester behulpzaam bij diens werkzaamheden en vervangt deze bij ontstentenis.
 7. De commissarissen dragen zorg voor een goed verloop van de hen toebedeelde werkzaamheden en assisteren de reeds genoemde functionarissen.
ART.  14 Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen verklaard.  Als deze verhindering het gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn te verlengen tot twaalf maanden.
ART.  15 De aftreding der bestuursleden vindt plaats volgens onderstaand rooster:
 • eerste jaar:
  • eerste secretaris
  • tweede penningmeester
  • 1e commissaris
 • daarna:
  • eerste voorzitter
  • tweede secretaris
  • 2e commissaris, indien aanwezig
 • vervolgens:
  • eerste penningmeester
  • tweede voorzitter
  • 3e commissaris, indien aanwezig
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature wordt door de eerstvolgende algemene ledenvergadering hierin voorzien.
ART.  16 De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen der vereniging, berustende bij afgetreden, of volgens artikel 12 der statuten geschorste bestuursleden, moet binnen een door het bestuur te bepalen termijn plaats vinden.
ART.  17 De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.
ART.  18 Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen.

  

GELDMIDDELEN

ART.  19 De geldmiddelen worden door de eerste penningmeester ontvangen en beheerd.  Hij is voor dit beheer persoonlijk aansprakelijk.
ART.  20 De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer dan vijfhonderd gulden bedragen, het meerdere te plaatsen op een door het bestuur aan te wijzen bank- of giro- instelling.  Alleen in Overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken.  Het geld wordt geplaatst ten name van de vereniging.  Van terug- of opnemen van gedeponeerde of belegde gelden worden op De afschriften de handtekeningen van de voorzitter en de penningmeester vereist.  Indien het een opname van meer dan vijfhonderd gulden betreft, dient de voorzitter hier zijn toestemming voor te geven.  Deze opnames worden de eerstvolgende bestuursvergadering gemeld aan het bestuur onder vermelding van de reden.  Allle kwitanties moeten ten name van de vereniging zijn gesteld.
ART.  21 Voor toetreding tot de vereniging is geen entreegeld verschuldigd.  Wel worden er administratiekosten in rekening gebracht.  Deze administratiekosten worden, evenals het bedrag der contributie, in een algemene vergadering voor het volgende jaar vastgesteld.
ART.  22 Betaling der contributie geschiedt jaarlijks bij vooruitbetaling.  De betaling geschiedt per contant bij de penningmeester, of kan gestort worden op de rekening van de vereniging.
ART. 23 De minimum bijdrage voor begunstigers wordt in een algemene vergadering voor het volgende jaar vastgesteld.  Schenkingen kunnen alleen met goedvinden van het bestuur worden aanvaard.
ART.  24 Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt nimmer plaats.

  

FINANCIËLE CONTROLE 

ART.  25 De contrôle, over de financiën en over de administratie daarvan, berust bij een kas commissie.  De contrôle wordt jaarlijks uitgeoefend over het afgelopen boekjaar.
ART.  26 De kas commissie bestaat uit drie meerderjarige leden van de vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn.  De leden van de kas commissie en een plaatsvervangend lid worden op de jaarvergadering gekozen voor de tijd van drie jaar.  Jaarlijks treedt een derde deel van de commissie af.  De aftredenden zijn niet terstond herkiesbaar.  In tussentijdse vacatures wordt voorzien tijdens de algemene vergadering.
ART.  27 De kas commissie is belast met de contrôle over het beheer van de penningmeester.  De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, welke zij voor haar contrôle nodig heeft.  Bij accoordbevinding der boeken worden deze door de commissie voor accoord getekend.  De kascommissie brengt verslag over de contrôle schriftelijk uit naar het bestuur en brengt dit verslag tijdens de algemene vergadering ter kennis van de leden.
ART.  28 De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.

 

VERGADERINGEN

ART.  29 Elke, volgens vanuit statuten en huishoudelijk reglement voortvloeiende bepalingen, uitgeschreven algemene vergadering is gerechtigd besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
ART.  30 Ieder lid heeft het recht, in overleg met het bestuur, voorstellen op de agenda van de algemene vergadering te doen brengen.  Deze voorstellen moeten echter tenminste zeven dagen voor de algemene vergadering, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. 
ART.  31 Oproepingen voor een algemene ledenvergadering worden tenminste vijf dagen voor de vergadering verzonden.  Deze oproepingen moeten de te behandelen punten bevatten. 
ART.  32 De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te verlenen, tenzij op uitdrukkelijk verlangen der vergadering.  Hij kan de spreker het woord ontnemen, indien deze buiten orde gaat.  Hij is gerechtigd een lid, dat de orde van de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen.  Hij kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur verdagen.
ART.  33 Het bestuur vergadert zo dikwijls als noodzakelijk wordt geacht.  De volgende vergadering wordt aan het einde van de bestuursvergadering vastgesteld en vermeld in de notulen.  De agenda van de eerstvolgende vergadering dient tenminste 3 X 24 uur van tevoren in het bezit te zijn van de bestuursleden, evenals de notulen van de laatste vergadering. 
ART.  34 Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen.  De aanvragers zijn echter verplicht bij het in te dienen verzoek schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven en in het kort toe te lichten.  Deze schriftelijke aanvraag dient tenminste 3 x 24 uur van tevoren in het bezit te zijn van de bestuursleden. 
ART.  35 Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste vijf leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit reeds eenmaal wegens onvoltalligheid der vergadering uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak bijeen zijn geroepen.  Uitzondering hierop betreft het schorsen van leden, zoals omschreven in artikel 9 van het huishoudelijk 
ART.  36 In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen.  In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan echter mededeling worden gedaan. 

  

STEMMEN

ART.  37 Voor de verkiezingen van bestuursleden kunnen door ieder lid en/of het bestuur kandidaten worden gesteld.  Stemmingen over personen worden, indien nodig, gehouden met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes.  Indien het gaat om het vervullen van een vacature, waarvoor maar één kandidaat beschikbaar is, wordt gestemd door middel hoofdelijke telling van de voor- en tegenstemmen.  Voor verloop van stemmen bij meerdere kandidaten : zie artikel 18 van de statuten. 

  

SLOTBEPALINGEN 

ART.  38 Het is de leden verboden om, tijdens enig verenigingsverband over politiek te spreken of op welke wijze dan ook hiervoor propaganda te maken.  Tevens is het verboden om zich discriminerend uit te laten of te gedragen.
ART.  39 De leden zijn verplicht, hun bewijs van lidmaatschap aan elk bestuurslid, dat zulks verlangt of aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen, op eerste aanvraag te vertonen.  Bij het vaststellen van een overtreding kunnen het bewijs van lidmaatschap en de vergunning(en) worden ingehouden.  Het bestuur bepaalt, of en wanneer het bewijs van lidmaatschap en de vergunning(en) aan het betreffende lid zullen worden teruggegeven.
ART.  40 De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meerdere leden of bestuursleden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze.

DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT IS GOEDGEKEURD TIJDENS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN JANUARI 1997.

 

 

 

 • Jan de Zwart was de eerste voorzitter van HSV de Edelkarper en vormde samen met Sjaak Sep (Secretaris) en Jan Massar (Penningmeester) het eerste DB van HSV de Edelkarper. Naast het DB bestond het overige eerste bestuur uit Janus Hoogemoed, Rinus Boogers, Adriaan van Loon en Rinus de Kok.

  Jan de Zwart is de naam gever van de Jan de Zwart Trofee waar op het zoute en zoete om gevist wordt. Op het zout water is de trofee voor de eerste dame van die wedstrijd en op het zoet voor degene met de meeste vissen in stuks.

 • Opa Massar was een fervent visser die op hoge leeftijd nog meeviste met de clubwedstrijden zoet en zout. Tijdens een jaarvergadering heeft hij een schenking gedaan aan de vereniging zijnde de "opa Massar" trofee waar elk jaar om gevist wordt op het zoet om de grootste karper en op het zout om de wedstrijd winst (de meeste cm). Voorwaarde van opa Massart was dat de vereniging ieder jaar een herinneringsbeker beschikbaar zou stellen aan degene die de opa Massar trofee het voorgaande jaar had gewonnen. Deze traditie leeft nog voort sinds de introductie.