Article Index

STATUTEN

 

NAAM EN ZETEL

ART.   1  De vereniging draagt de naam “hengelaarsvereniging “de Edelkarper””, zij is gevestigd te Bergen op Zoom en is opgericht op acht en twintig maart negentien honderd twee en zestig.  De vereniging blijft bestaan zolang er vijf leden het bestaan voortzetten

 

DOEL

ART.   2
Het doel van de vereniging is :
 1. bevordering en verheffing van de hengelsport en verdediging der belangen van die sport
 2. bescherming en verbetering van voornamelijk de zoet- en zoutwater visserij.

 

MIDDELEN

ART.   3 Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met andere verenigingen of bonden, ofwel als afdeling van een bond:
 1. het pachten van wateren indien noodzakelijk en het aanvaarden van hengelrechten;
 2. het in en buiten rechten opkomen, voor zover dit de hengelsport betreft, voor de belangen van haar leden;
 3. het tegengaan van misbruiken en overtredingen in het algemeen, wat de hengelsport betreft en de aangrenzende gronden;
 4. te zorgen, dat de belangen der sportvissers ter kennis wordt gebracht aan de openbare instanties;
 5. het houden van openbare vergaderingen, voordrachten, lezingen en dergelijke;
 6. het streven naar een goede wettelijke regeling, beogende de bescherming van de visstand, waarbij met de belangen van de hengelsport voldoende rekening wordt gehouden;
 7. het houden van clubwedstrijden en internationale wedstrijden.

 

LEDEN EN BEGUNSTIGERS  

ART.  4 De vereniging kent ereleden, leden van verdiensten, leden, jeugdleden en begunstigers.  Stemgerechtigd zijn ere - leden en leden.  Het ere - lidmaatschap kan worden verleend op voorstel van het bestuur of van tenminste drie leden bij besluit van de algemene vergadering aan hen, die zich voor de vereniging of het door de vereniging gestelde doel, buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Ere - leden hebben dezelfde rechten als gewone leden, zij betalen echter geen contributie.  Leden van verdienste worden op de algemene ledenvergadering benoemd op voorstel van het bestuur of van tenminste drie leden. Zij betalen normale contributie.  Lid van de vereniging kunnen worden alle personen, die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en van onbesproken gedrag zijn.  Jeugd - lid kunnen worden alle personen van 8 t/m 16 jaar.  Begunstigers zijn personen, die met het doel van de vereniging instemmen en zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot vrijwillige bijdrage in geld of in goederen, zonder daarbij enigerlei rechten ten opzichte van de vereniging te doen gelden.

 

LIDMAATSCHAP 

ART.   5

Zij die lid of jeugd - lid van de vereniging wensen te worden, moeten het verzoek daartoe schriftelijk indienen onder opgave van naam, voornamen, beroep, geboortedatum en - plaats en volledig adres bij het bestuur van de vereniging.  Het lidmaatschap geldt voor de tijd van één jaar, met stilzwijgende voortzetting van jaar tot jaar, behoudens opzegging, als geregeld in art. 7.b. van deze statuten.  Jeugd - leden behoeven voor hun toetreding als lid schriftelijke toestemming hunner ouders of voogden.

ART.   6

Het bestuur beslist over toelating van leden, jeugd - leden en begunstigers.  Indien het bestuur een verzoek om toelating afwijzend beschikt, kan de belanghebbende deze beslissing aan het oordeel der eerstvolgende algemene vergadering onderwerpen.

ART.   7 Het lidmaatschap eindigt :
 1. bij overlijden;
 2. door opzegging; opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door middel van een gedagtekende en door het (jeugd -) lid ondertekende verklaring. Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd, indien deze verklaring vòòr een december van het jaar, dat voorafgaat aan het jaar, waarvoor uittreding wordt verzocht, in het bezit van de eerste secretaris is.
 3. door royement van hen;
  1. die niet voldoen aan hun geldelijke verplichtingen jegens de vereniging;
  2. die haar statuten of reglementen overtreden of op andere wijze handelen in strijd met de belangen van de vereniging.
ART.   8 Royement wordt op voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden uitgesproken door de algemene ledenvergadering. Het betrokken (jeugd - ) lid wordt tenminste zeven dagen van tevoren van het voorstel tot royement in kennis gesteld. In gevallen van het gestelde volgens art.7, lid c.2., van de statuten heeft het bestuur de bevoegdheid een (jeugd - ) lid onmiddellijk te schorsen voor een door hem te bepalen tijdsduur, waarbij het (jeugd - ) lid in kwestie de verplichting heeft zijn diploma op eerste aanvraag en voor de duur der schorsing ter beschikking van het bestuur te stellen.  In zeer ernstige gevallen van overtreding heeft het bestuur de bevoegdheid een (jeugd - ) lid onmiddellijk te schorsen, in afwachting van de beslissing omtrent het royement op de eerst volgende algemene vergadering.
ART.   9 Voor geroyeerde leden of jeugd - leden vervallen alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortspruiten.

 

BESTUUR

ART.  10 Het bestuur bestaat uit een eerste voorzitter, een tweede voorzitter, een eerste secretaris, een tweede secretaris, een eerste penningmeester, een tweede penningmeester en tenminste een commissaris, met dien verstande dat het aantal der bestuurders steeds een oneven aantal vormt.  Het wordt door de jaarvergadering uit de meerderjarige leden gekozen.  De voorzitter wordt door de jaarvergadering in funktie gekozen.  De overige funkties worden door het bestuur onderling verdeeld.  Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van genomen besluiten.  De werkzaamheden van de bestuursleden worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
ART.  11

De eerste voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester vormen het dagelijks bestuur.  Dit vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

ART.  12 In de jaarvergadering treden ten minste drie bestuursleden af volgens rooster, als geregeld in het huishoudelijk reglement.  De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.  In een tussentijdse vacature wordt op de eerstvolgende algemene  vergadering voorzien.  Het in een tussentijdse vacature benoemde  bestuurslid treedt af op het volgens rooster voor het afgetreden lid  vastgestelde tijdstip.  Bestuursleden kunnen op voorstel van het bestuur of leden door een daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemene vergadering uit hun functie worden ontzet.  Dit geschiedt niet alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden.  Bestuursleden, die handelen in strijd met de statuten, de reglementen of de belangen der vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting, als bepaald in de vorige alinea van dit artikel, worden geschorst.

 

VERGADERINGEN

ART.  13 Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden.  In deze vergadering wordt onder meer :
 1. door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen verenigingsjaar;
 2. de rekening en verantwoording over dat jaar met het verslag van de kascommissie en de begroting van het komend boekjaar behandeld;
 3. de bestuursverkiezing gehouden.
Overigens worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt of tenminste vijftien leden een schriftelijk met reden omkleed verzoek daartoe bij het bestuur indienen.  In geval aan dit verzoek niet binnen één maand is voldaan, kunnen de personen, door wie het verzoek is gedaan, zelf tot bijeenroeping overgaan.  Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst een eigen voorzitter aan.
ART.  14 Oproepingen voor een algemene ledenvergadering worden tenminste vijf dagen vòòr de vergadering verzonden.  Deze oproepingen moeten de te behandelen punten bevatten.
ART.  15 De leden zijn gebonden aan de door de algemene vergadering genomen besluiten.
ART.  16 Het bestuur vergadert zo dikwijls de noodzakelijkheid blijkt.  Oproepingen voor de bestuursvergadering moeten tenminste éénmaal vier en twintig uur van tevoren in het bezit van de bestuursleden zijn.
ART.  17 Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen.  De aanvragers zijn echter verplicht bij het in te dienen verzoek schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

 

STEMMEN 

ART.  18 Alle besluiten over zaken, zowel in bestuurs- als in de algemene vergaderingen, worden genomen bij meerderheid van stemmen, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald.  Over zaken wordt in de regel mondeling, over personen met gesloten ongetekende briefjes gestemd.  Voor verkiezing van personen wordt bij eerste stemming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist.  Is bij deze stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats.  Wordt ook daar geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de twee personen of, zo het meer verkiezingen betreft, tweemaal zoveel personen als verkozen moeten worden, die bij de laatste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.  Komen tengevolge van een gelijk aantal stemmen meer personen in aanmerking, dan heeft tussen dezen herstemming plaats.  Bij deze stemming wordt gekozen bij betrekkelijke meerderheid van stemmen.  Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.  Blanco stemmen zijn ongeldig.  Stemming bij volmacht is niet toegestaan.

  

GELDMIDDELEN 

ART.  19 De geldmiddelen der vereniging worden verkregen uit inleggelden, contributies, renten, bijdragen, schenkingen en verpachte rechten.
ART.  20 De penningmeester ontvangt en beheert alle gelden en is daarvoor persoonlijk aansprakelijk.  Voor het terug- of opnemen van bij een bankinstelling belegde gelden worden de handtekeningen van de voorzitter en de penningmeester vereist, indien het bedrag de somma van één honderd gulden te boven gaat.  Alle kwitanties moeten ten name van de vereniging zijn gesteld. 
ART.  21 In het huishoudelijk reglement worden het tijdstip en de wijze van contributie- inning vastgesteld.

 

BOEKJAAR

ART.  22 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

 

FINANCIËLE CONTROLE

ART.  23 De wijze van contrôle over de financiën en over de administratie der vereniging wordt in het huishoudelijk reglement omschreven.

 

WIJZIGINGEN 

ART.  24 De statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of tenminste vijftien leden bij besluit, genomen op een algemene vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.  De vergadering kan alleen tot die wijzigingen besluiten, waartoe voorstellen zijn geplaatst op de oproepingsbrief of die het gevolg zijn op amendementen op die voorstellen.  Deze amendementen moeten zich beperken tot die artikelen, tot welker wijziging een voorstel op de oproepingsbrief stond.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ART. 25 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.  Het mag geen bepalingen bevatten, in strijd met de statuten.

  

ONTBINDING

ART. 26 Bij ontbinding of opheffing der vereniging wordt, onder voorbehoud en met in achtneming van het voorschrift van artikel 1702 Burgerlijk Wetboek, door de algemene ledenvergadering beschikt over de rechten en eigendommen van de vereniging, echter zodanig, dat die rechten en eigendommen nimmer in particulier bezit der overblijvende leden kunnen komen.  Tot ontbinding der vereniging kan slechts op gelijke wijze als tot wijziging der statuten (artikel 24) worden besloten.

 

SLOTBEPALINGEN

ART.  27 De vereniging heeft een strikt neutraal karakter.  Het is de leden verboden tijdens enig verenigingsverband over politiek of godsdienst te spreken.
ART.  28 In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de algemene ledenvergadering.  Alle geschillen, de vereniging betreffende, worden beslecht door het bestuur, met recht van beroep op de algemene ledenvergadering. 
ART.  29 De vereniging kan, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, nimmer aansprakelijk worden gesteld, indien één of meer leden tijdens enig verenigingsverband door een ongeval, onverschillig van welke aard, worden getroffen, evenmin voor beschadiging of verlies van eigendommen der leden.
ART.  30 De leden en jeugd - leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap aan elk bestuurslid, dat zulks verlangt, of aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen op eerste aanvraag te tonen.

 

 

 • Jan de Zwart was de eerste voorzitter van HSV de Edelkarper en vormde samen met Sjaak Sep (Secretaris) en Jan Massar (Penningmeester) het eerste DB van HSV de Edelkarper. Naast het DB bestond het overige eerste bestuur uit Janus Hoogemoed, Rinus Boogers, Adriaan van Loon en Rinus de Kok.

  Jan de Zwart is de naam gever van de Jan de Zwart Trofee waar op het zoute en zoete om gevist wordt. Op het zout water is de trofee voor de eerste dame van die wedstrijd en op het zoet voor degene met de meeste vissen in stuks.

 • Opa Massar was een fervent visser die op hoge leeftijd nog meeviste met de clubwedstrijden zoet en zout. Tijdens een jaarvergadering heeft hij een schenking gedaan aan de vereniging zijnde de "opa Massar" trofee waar elk jaar om gevist wordt op het zoet om de grootste karper en op het zout om de wedstrijd winst (de meeste cm). Voorwaarde van opa Massart was dat de vereniging ieder jaar een herinneringsbeker beschikbaar zou stellen aan degene die de opa Massar trofee het voorgaande jaar had gewonnen. Deze traditie leeft nog voort sinds de introductie.