BERGEN OP ZOOM

Statuten en Huishoudelijk Reglement  

(Zoals notarieel vastgelegd d.d. 22 december 1981)


Statuten

ART. 1: De vereniging draagt de naam "hengelaarsvereniging" "de Edelkarper"", zij is gevestigd te Bergen op Zoom en is opgericht op act en twintig maart negentien honderd twee en zestig. De vereniging blijft bestaan zolang er vijf leden het bestaan voortzetten. 


Doel

ART. 2: Het doel van de vereniging is:

 • Bevorderen en verheffen van de hengelsport en verdediging der belangen van die sport
 • Bescherming en verbetering van voornamelijk de zoet- en zoutwater visserij.

Middelen

ART. 3: Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met andere verenigingen of bonden, ofwel als afdeling van een bond:

 • Het pachten van wateren indien noodzakelijk en het aanvaarden van hengelrechten;
 • Het in en buiten rechten opkomen, voor zover dit de hengelsport betreft, voor belangen van haar leden;
 • Het tegengaan van misbruiken en overtredingen in het algemeen, wat de hengelsport betreft en de aangrenzende gronden;
 • Te zorgen, dat de belangen der sportvissers ter kennis wordt gebracht aan de openbare instanties;
 • Het houden van openbare vergaderingen, voordrachten, lezingen en dergelijke;
 • Het houden van clubwedstrijden en internationale wedstrijden. 

Leden en Begunstigers

ART. 4: De vereniging kent ereleden, leden van verdiensten, leden, jeugdleden en begunstigers. Stemgerechtigd zijn ere -leden en leden. Het ere - lidmaatschap kan worden verleend op voorstel van het bestuur of van tenminste drie leden bij besluit van de algemene vergadering aan hen, die zich voor de vereniging of het door de vereniging gestelde doel, buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Ere - leden hebben dezelfde rechten als gewone leden, zij betalen echter geen contributie. Leden van verdienste worden op de algemene ledenvergadering benoemd op voorstel van het bestuur of van tenminste drie leden. Zij betalen normale contributie. Lid van de vereniging kunnen worden alle personen, die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en van onbesproken gedrag zijn. Jeugd - lid kunnen worden alle personen van 8 t/m 16 jaar. Begunstigers zijn personen, die met het doel van de vereniging instemmen en zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot vrijwillige bijdrage in geld of in goederen, zonder daarbij enigerlei rechten ten opzichte van de vereniging doen gelden.


Lidmaatschap

ART. 5: Zij die lid of jeugd - lid van de vereniging wensen te worden, moeten het verzoek daartoe schriftelijk indienen onder opgave van naam, voornamen, beroep, geboortedatum en - plaats en volledig adres bij het bestuur van de vereniging.  Het lidmaatschap geldt voor de tijd van één jaar, met stilzwijgende voortzetting van jaar tot jaar, behoudens opzegging, als geregeld in art. 7.b. van deze statuten.  Jeugd - leden behoeven voor hun toetreding als lid schriftelijke toestemming hunner ouders of voogden.

ART. 6: Het bestuur beslist over toelating van leden, jeugd - leden en begunstigers.  Indien het bestuur een verzoek om toelating afwijzend beschikt, kan de belanghebbende deze beslissing aan het oordeel der eerstvolgende algemene vergadering onderwerpen.

ART. 7: Het lidmaatschap eindigt:

 • Bij overlijden;
 • Door opzegging; opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door middel van een gedagtekende en door het (jeugd -) lid ondertekende verklaring. Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd, indien deze verklaring vòòr een december van het jaar, dat voorafgaat aan het jaar, waarvoor uittreding wordt verzocht, in het bezit van de eerste secretaris is.
 • door royement van hen;
  1. die niet voldoen aan hun geldelijke verplichtingen jegens de vereniging;
  2. die haar statuten of reglementen overtreden of op andere wijze handelen in strijd met de belangen van de vereniging.

ART. 8: Royement wordt op voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden uitgesproken door de algemene ledenvergadering. Het betrokken (jeugd - ) lid wordt tenminste zeven dagen van tevoren van het voorstel tot royement in kennis gesteld. In gevallen van het gestelde volgens art.7, lid c.2., van de statuten heeft het bestuur de bevoegdheid een (jeugd - ) lid onmiddellijk te schorsen voor een door hem te bepalen tijdsduur, waarbij het (jeugd - ) lid in kwestie de verplichting heeft zijn diploma op eerste aanvraag en voor de duur der schorsing ter beschikking van het bestuur te stellen.  In zeer ernstige gevallen van overtreding heeft het bestuur de bevoegdheid een (jeugd - ) lid onmiddellijk te schorsen, in afwachting van de beslissing omtrent het royement op de eerst volgende algemene vergadering.

ART. 9: Voor geroyeerde leden of jeugd - leden vervallen alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortspruiten.


Bestuur

ART. 10: Het bestuur bestaat uit een eerste voorzitter, een tweede voorzitter, een eerste secretaris, een tweede secretaris, een eerste penningmeester, een tweede penningmeester en tenminste een commissaris, met dien verstande dat het aantal der bestuurders steeds een oneven aantal vormt. Het wordt door de jaarvergadering uit de meerderjarige leden gekozen. De voorzitter wordt door de jaarvergadering in funktie gekozen. De overige funkties worden door het bestuur onderling verdeeld. Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van genomen besluiten. De werkzaamheden van de bestuursleden worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

ART. 11: De eerste voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Dit vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

ART. 12: In de jaarvergadering treden ten minste drie bestuursleden af volgens rooster, als geregeld in het huishoudelijk reglement. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature wordt op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid treedt af op het volgens rooster voor het afgetreden lid vastgestelde tijdstip. Bestuursleden kunnen op voorstel van het bestuur of leden door een daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemene vergadering uit hun functie worden ontzet. Dit geschiedt niet alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden. Bestuursleden, die handelen in strijd met de statuten, de reglementen of de belangen der vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting, als bepaald in de vorige alinea van dit artikel, worden geschorst.


Vergaderingen  

ART. 13: Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden. In deze vergadering wordt onder meer :

 • door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen verenigingsjaar;
 • de rekening en verantwoording over dat jaar met het verslag van de kascommissie en de begroting van het komend boekjaar behandeld;
 • de bestuursverkiezing gehouden.

Overigens worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt of tenminste vijftien leden een schriftelijk met reden omkleed verzoek daartoe bij het bestuur indienen. In geval aan dit verzoek niet binnen één maand is voldaan, kunnen de personen, door wie het verzoek is gedaan, zelf tot bijeenroeping overgaan. Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst een eigen voorzitter aan.

ART. 14: Oproepingen voor een algemene ledenvergadering worden tenminste vijf dagen vòòr de vergadering verzonden. Deze oproepingen moeten de te behandelen punten bevatten.

ART. 15: De leden zijn gebonden aan de door de algemene vergadering genomen besluiten.

ART. 16: Het bestuur vergadert zo dikwijls de noodzakelijkheid blijkt. Oproepingen voor de bestuursvergadering moeten tenminste éénmaal vier en twintig uur van tevoren in het bezit van de bestuursleden zijn.

ART. 17: Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen. De aanvragers zijn echter verplicht bij het in te dienen verzoek schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven


Stemmen


ART. 18
: Alle besluiten over zaken, zowel in bestuurs- als in de algemene vergaderingen, worden genomen bij meerderheid van stemmen, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald. Over zaken wordt in de regel mondeling, over personen met gesloten ongetekende briefjes gestemd. Voor verkiezing van personen wordt bij eerste stemming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist. Is bij deze stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Wordt ook daar geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de twee personen of, zo het meer verkiezingen betreft, tweemaal zoveel personen als verkozen moeten worden, die bij de laatste stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Komen tengevolge van een gelijk aantal stemmen meer personen in aanmerking, dan heeft tussen dezen herstemming plaats. Bij deze stemming wordt gekozen bij betrekkelijke meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Blanco stemmen zijn ongeldig. Stemming bij volmacht is niet toegestaan.


Geldmiddelen  

ART. 19: De geldmiddelen der vereniging worden verkregen uit inleggelden, contributies, renten, bijdragen, schenkingen en verpachte rechten.

ART. 20: De penningmeester ontvangt en beheert alle gelden en is daarvoor persoonlijk aansprakelijk. Voor het terug- of opnemen van bij een bankinstelling belegde gelden worden de handtekeningen van de voorzitter en de penningmeester vereist, indien het bedrag de somma van één honderd gulden te boven gaat. Alle kwitanties moeten ten name van de vereniging zijn gesteld.

ART. 21: In het huishoudelijk reglement worden het tijdstip en de wijze van contributie- inning vastgesteld.


Boekjaar

ART. 22: Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.


Financiele controle 

ART. 23: De wijze van contrôle over de financiën en over de administratie der vereniging wordt in het huishoudelijk reglement omschreven.


Wijzigingen

ART. 24: De statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of tenminste vijftien leden bij besluit, genomen op een algemene vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.  De vergadering kan alleen tot die wijzigingen besluiten, waartoe voorstellen zijn geplaatst op de oproepingsbrief of die het gevolg zijn op amendementen op die voorstellen.  Deze amendementen moeten zich beperken tot die artikelen, tot welker wijziging een voorstel op de oproepingsbrief stond.


Huishoudelijk regelement

ART. 25: Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.  Het mag geen bepalingen bevatten, in strijd met de statuten.


Ontbinding

ART. 26: Bij ontbinding of opheffing der vereniging wordt, onder voorbehoud en met in achtneming van het voorschrift van artikel 1702 Burgerlijk Wetboek, door de algemene ledenvergadering beschikt over de rechten en eigendommen van de vereniging, echter zodanig, dat die rechten en eigendommen nimmer in particulier bezit der overblijvende leden kunnen komen.  Tot ontbinding der vereniging kan slechts op gelijke wijze als tot wijziging der statuten (artikel 24) worden besloten. 


SLOTBEPALINGEN

ART. 27: De vereniging heeft een strikt neutraal karakter. Het is de leden verboden tijdens enig verenigingsverband over politiek of godsdienst te spreken.

ART. 28: In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de algemene ledenvergadering. Alle geschillen, de vereniging betreffende, worden beslecht door het bestuur, met recht van beroep op de algemene ledenvergadering.

ART. 29: De vereniging kan, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, nimmer aansprakelijk worden gesteld, indien één of meer leden tijdens enig verenigingsverband door een ongeval, onverschillig van welke aard, worden getroffen, evenmin voor beschadiging of verlies van eigendommen der leden.

ART. 30: De leden en jeugd - leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap aan elk bestuurslid, dat zulks verlangt, of aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen op eerste aanvraag te tonen.
 


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ART. 1: De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op door het bestuur verstrekte formulieren, waarop naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, postcode volledig moeten worden vermeld.  Tevens wordt gevraagd om telefoonnummer. (Geen verplichting)  Bij minderjarige leden dient ouder/voogd dit formulier te ondertekenen.

ART. 2: Toetreding tot de vereniging kan ten alle tijden geschieden.  Zij, die als lid worden aangenomen zijn de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

ART. 3: Bij toetreding ontvangt het lid, nadat de contributie is voldaan, het bewijs van lidmaatschap van de vereniging en de vergunning, als bedoeld in art. 17, 1e lid van de visserij wet, staatsblad 1931, no. 10. Hierbij wordt tevens een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement verstrekt.  Bondsinsignes en tekeningen van eventueel gepachte viswateren worden tegen de daarvoor vastgestelde prijs verstrekt.

ART. 4: Leden, die volgens Art. 7 van de statuten hun lidmaatschap hebben opgezegd, ontvangen een door de 1e secretaris getekend schrijven, dat van hun opzegging kennis is genomen.

ART. 5: Leden van 8 tot en met 16 jaar zijn jeugdleden. Zij hebben geen stemrecht tijdens vergaderingen en kunnen geen lid worden van het bestuur.  Leden, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, hebben recht op een gereduceerde contributie en blijven alle rechten behouden.  Deze contributie zal, indien nodig, op de algemene vergadering worden gewijzigd voor het komende jaar.

ART. 6: Het hengelrecht wordt aan jeugdleden slechts toegestaan onder toezicht van het lid, ouder of voogd, dat bij de aanmelding verklaart tijdens het vissen voortdurend toezicht op het jeugdlid te houden en tevens aansprakelijk te zijn voor het gedrag van en het naleven door het jeugdlid van de door de vereniging en de wet gestelde bepalingen.

ART. 7: Het royement volgens artikel 7.c.1 en 2 en/of artikel 8 van de statuten wordt uitgesproken door het bestuur, dat hiervan kennis geeft aan de leden in een algemene vergadering, of op enige andere wijze.  Voordat heraansluiting van een geroyeerde volgens artikel 7.c.1 en 2 en/of artikel 8 bij de vereniging kan geschieden moet door de geroyeerde eerst de achterstallige geldelijke verplichtingen worden voldaan.

ART. 8: Het royement volgens artikel 8 van de statuten, op voorstel van het bestuur of 10 leden die hun voorstel bij het bestuur moeten indienen, door de algemene vergadering uitgesproken. De algemene vergadering kan bij het uitspreken van een royement een tijdstip bepalen, waarop toetreding van het geroyeerde lid weer mogelijk is.

ART. 9: Leden, die krachtens artikel 8 van de statuten voor royement worden voorgedragen, kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst, in afwachting van de beslissing omtrent hun royement door de algemene ledenvergadering.  De schorsing zal geschieden door hoofdelijke stemming van de bestuursleden.  Bij deze stemming dient het voltallige bestuur aanwezig te zijn.  Tot schorsing wordt overgegaan bij meerderheid van stemmen.

ART. 10: Voor geschorste en geroyeerde leden vervallen alle rechten welke uit het lidmaatschap voortspruiten, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid op, en/of schriftelijk verweer aan de algemene vergadering, waarin het voorstel tot royement wordt behandeld.

ART. 11: Bestuursleden kunnen, op voorstel van het bestuur of leden, door een daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemene vergadering uit hun functie worden gezet.  Dit geschiedt niet, alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden.  Bestuursleden, die handelen in strijd met de statuten, reglementen of belangen der vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting, als bepaald in de vorige alinea van dit artikel, worden geschorst.  De schorsing zal geschieden door hoofdelijke stemming van de bestuursleden.  Bij deze stemming dient het voltallige bestuur aanwezig te zijn.  Tot schorsing wordt overgegaan bij meerderheid van stemmen.


Bestuur

ART. 12: Het bestuur bestaat uit een eerste voorzitter, een tweede voorzitter, een eerste secretaris, een tweede secretaris, een eerste penningmeester, een tweede penningmeester en tenminste één commissaris, met dien verstande, dat het bestuur steeds een oneven aantal vormt.  De voorzitter wordt door de jaarvergadering in functie gekozen.  De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.

ART. 13: De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:

 • Taak van de eerste voorzitter:   is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen.  Hij zorgt voor naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent na goedkeuring de  notulen der bestuurs- en algemene vergadering.  Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van de commissies.  Hij tekent tevens alle bewijzen van ontvangst en uitgaven, welke worden verstrekt op de bestuursvergaderingen door de eerste penningmeester voor goedkeuring.  Indien geen goedkeuring wordt verleend en uitkering uit de kas van de vereniging is geschiedt, zal tot terugvordering van dit bedrag worden overgegaan.  Aan het einde van het boekjaar wordt door de voorzitter en eertse penningmeester gezamelijk de boekhouding van het afgelopen jaar doorgenomen, waarna voorzitter de boekhousding voor gezien tekent.
 • De tweede voorzitter treedt op bij ontstentenis van de eerste voorzitter als diens plaatsvervanger op.  Mocht ook hij verhinderd zijn, dan wordt op de vergadering een bestuurslid aangewezen, dat tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.
 • De eerste secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief, hetwelk alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten.  Hij ontvangt een ledenlijst van de eerste penningmeester van alle bij de vereniging aangesloten personen.  Hij stelt de eerste penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis met daarin ontstane veranderingen.  Hij ondertekent mede de “ bewijzen van lidmaatschap” van de vereniging.  In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de toestand der vereniging in het afgelopen jaar.
 • De tweede secretaris houdt notulen van de vergadering bij, werkt deze uit en zorgt voor distributie van de notulen naar de overige bestuursleden.  Hij ondertekent de notulen na goedkeuring.  Hij zorgt voor het aanwezig zijn der presentielijst op de vergaderingen en vervangt bij ontstentenis de eerste secretaris.
 • De eerste penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven en verwerkt deze in de financiële boekhouding van de vereniging.  Hij ondertekent tevens de “bewijzen van lidmaatschap”.  Hij stelt voor ieder bestuurslid een naamlijst op van alle bij de vereniging aangesloten personen en houdt deze actueel.  Hij draagt er zorg voor, dat alle ontvangsten en uitgaven ter goedkeuring aan de voorzitter worden getoond en ondertekend.  Hij verstrekt minimaal 2x per jaar aan het bestuur een overzicht van de financiële status van de vereniging in goederen en gelden.  Tijdens de algemene jaarvergadering brengt hij verslag uit aan de leden over de financiële toestand van het afgelopen boekjaar en brengt hij een prognose uit over het komende boekjaar.  Hij is hoofdelijk aansprakelijk voor financiële verschillen, geconstateerd bij kascontrole.
 • De tweede penningmeester is de eerste penningmeester behulpzaam bij diens werkzaamheden en vervangt deze bij ontstentenis.
 • De commissarissen dragen zorg voor een goed verloop van de hen toebedeelde werkzaamheden en assisteren de reeds genoemde functionarissen.

ART. 14: Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen verklaard.  Als deze verhindering het gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn te verlengen tot twaalf maanden.

ART. 15: De aftreding der bestuursleden vindt plaats volgens onderstaand rooster:

 • Eerste jaar:
  • Eerste secretaris
  • Tweede penningmeester
  • 1e commissaris
 • Daarna:
  • Eerste voorzitter
  • Tweede secretaris
  • 2e commissaris, indien aanwezig
 • Vervolgens:
  • Eerste penningmeester
  • Tweede voorzitter
  • 3e commissaris, indien aanwezig

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature wordt door de eerstvolgende algemene ledenvergadering hierin voorzien.

ART. 16: De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen der vereniging, berustende bij afgetreden, of volgens artikel 12 der statuten geschorste bestuursleden, moet binnen een door het bestuur te bepalen termijn plaats vinden.

ART. 17: De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.

ART. 18: Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen.


Geldmiddelen

ART. 19: De geldmiddelen worden door de eerste penningmeester ontvangen en beheerd.  Hij is voor dit beheer persoonlijk aansprakelijk.

ART. 20: De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer dan vijfhonderd gulden bedragen, het meerdere te plaatsen op een door het bestuur aan te wijzen bank- of giro- instelling.  Alleen in Overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken.  Het geld wordt geplaatst ten name van de vereniging.  Van terug- of opnemen van gedeponeerde of belegde gelden worden op De afschriften de handtekeningen van de voorzitter en de penningmeester vereist.  Indien het een opname van meer dan vijfhonderd gulden betreft, dient de voorzitter hier zijn toestemming voor te geven.  Deze opnames worden de eerstvolgende bestuursvergadering gemeld aan het bestuur onder vermelding van de reden.  Allle kwitanties moeten ten name van de vereniging zijn gesteld.

ART. 21: Voor toetreding tot de vereniging is geen entreegeld verschuldigd.  Wel worden er administratiekosten in rekening gebracht.  Deze administratiekosten worden, evenals het bedrag der contributie, in een algemene vergadering voor het volgende jaar vastgesteld.

ART. 22: Betaling der contributie geschiedt jaarlijks bij vooruitbetaling.  De betaling geschiedt per contant bij de penningmeester, of kan gestort worden op de rekening van de vereniging.

ART. 23: De minimum bijdrage voor begunstigers wordt in een algemene vergadering voor het volgende jaar vastgesteld.  Schenkingen kunnen alleen met goedvinden van het bestuur worden aanvaard.

ART. 24: Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt nimmer plaats.


Financiele controle

ART. 25: De controle, over de financiën en over de administratie daarvan, berust bij een kas commissie.  De controle wordt jaarlijks uitgeoefend over het afgelopen boekjaar.

ART. 26: De kas commissie bestaat uit drie meerderjarige leden van de vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn.  De leden van de kas commissie en een plaatsvervangend lid worden op de jaarvergadering gekozen voor de tijd van drie jaar.  Jaarlijks treedt een derde deel van de commissie af.  De aftredenden zijn niet terstond herkiesbaar.  In tussentijdse vacatures wordt voorzien tijdens de algemene vergadering.

ART. 27: De kas commissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester.  De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, welke zij voor haar controle nodig heeft.  Bij accoordbevinding der boeken worden deze door de commissie voor accoord getekend.  De kascommissie brengt verslag over de controle schriftelijk uit naar het bestuur en brengt dit verslag tijdens de algemene vergadering ter kennis van de leden.

ART. 28: De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.


Vergaderingen

ART. 29: Elke, volgens vanuit statuten en huishoudelijk reglement voortvloeiende bepalingen, uitgeschreven algemene vergadering is gerechtigd besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

ART. 30: Ieder lid heeft het recht, in overleg met het bestuur, voorstellen op de agenda van de algemene vergadering te doen brengen.  Deze voorstellen moeten echter tenminste zeven dagen voor de algemene vergadering, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. 

ART. 31: Oproepingen voor een algemene ledenvergadering worden tenminste vijf dagen voor de vergadering verzonden.  Deze oproepingen moeten de te behandelen punten bevatten. 

ART. 32: De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te verlenen, tenzij op uitdrukkelijk verlangen der vergadering.  Hij kan de spreker het woord ontnemen, indien deze buiten orde gaat.  Hij is gerechtigd een lid, dat de orde van de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen.  Hij kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur verdagen.

ART. 33: Het bestuur vergadert zo dikwijls als noodzakelijk wordt geacht.  De volgende vergadering wordt aan het einde van de bestuursvergadering vastgesteld en vermeld in de notulen.  De agenda van de eerstvolgende vergadering dient tenminste 3 X 24 uur van tevoren in het bezit te zijn van de bestuursleden, evenals de notulen van de laatste vergadering. 

ART. 34: Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen.  De aanvragers zijn echter verplicht bij het in te dienen verzoek schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven en in het kort toe te lichten.  Deze schriftelijke aanvraag dient tenminste 3 x 24 uur van tevoren in het bezit te zijn van de bestuursleden. 

ART. 35: Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste vijf leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit reeds eenmaal wegens onvoltalligheid der vergadering uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak bijeen zijn geroepen. Uitzondering hierop betreft het schorsen van leden, zoals omschreven in artikel 9 van het huishoudelijk 

ART. 36: In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen.  In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan echter mededeling worden gedaan.


Stemmen

ART. 37: Voor de verkiezingen van bestuursleden kunnen door ieder lid en/of het bestuur kandidaten worden gesteld.  Stemmingen over personen worden, indien nodig, gehouden met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes.  Indien het gaat om het vervullen van een vacature, waarvoor maar één kandidaat beschikbaar is, wordt gestemd door middel hoofdelijke telling van de voor- en tegenstemmen. Voor verloop van stemmen bij meerdere kandidaten : zie artikel 18 van de statuten.


Slotbepalingen

ART. 38: Het is de leden verboden om, tijdens enig verenigingsverband over politiek te spreken of op welke wijze dan ook hiervoor propaganda te maken.  Tevens is het verboden om zich discriminerend uit te laten of te gedragen.

ART. 39: De leden zijn verplicht, hun bewijs van lidmaatschap aan elk bestuurslid, dat zulks verlangt of aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen, op eerste aanvraag te vertonen.  Bij het vaststellen van een overtreding kunnen het bewijs van lidmaatschap en de vergunning(en) worden ingehouden.  Het bestuur bepaalt, of en wanneer het bewijs van lidmaatschap en de vergunning(en) aan het betreffende lid zullen worden teruggegeven.

ART. 40: De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meerdere leden of bestuursleden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze.


DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT IS GOEDGEKEURD TIJDENS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN JANUARI 1997.